Теорія танцю стилю Бхаратанатьям

Теорія танцю стилю Бхаратанатьям

Жести однієї руки (ASAMYUTAHASTA)

Samapada, Tripataka, Ardhapataka

1 Samapada   2 Tripataka   3 Ardhapataka

Kartareemukha, Mayura, Ardhachandra

4 Kartareemukha 5 Mayura 6 Ardhachandra

Arala, Shukatunda, Mushti

7 Arala       8 Shukatunda       9 Mushti

Shikhara, Kapittha

10 Shikhara               11 Kapittha

Katakamukha

12 Katakamukha

Soochi, Chandrakala, Padmakosha

13 Soochi   14 Chandrakala   15 Padmakosha

Sarpasheers, Mrigasheersha, Simhamukha

16 Sarpasheers 17 Mrigasheersha 18 Simhamukha

Kangula, Alapadma

19 Kangula               0 Alapadma

Chatura, Bhramara

21 Chatura               22 Bhramara