Теория танца стиля Бхаратанатьям

Теория танца стиля Бхаратанатьям

Жесты двух рук (SAMYUTAHASTA)

Anjali, Kapota

1 Anjali 2 Kapota

Karkata, Swastika

3 Karkata 4 Swastika

Dola, Pushpaputa

5 Dola 6 Pushpaputa

Utsanga, Shivalinga

7 Utsanga 8 Shivalinga

Katakavardhana, Kartareeswastika

9 Katakavardhana 10 Kartareeswastika

Shakata, Shankha, Chakra

11 Shakata 12 Shankha 13 Chakra

Samputa, Pasha

14 Samputa 15 Pasha

Keelaka, Matsya

16 Keelaka 17 Matsya

Kurma, Varaha

18 Kurma 19 Varaha

Garuda, Garuda

20 Garuda 21 Garuda

Khatwa, Bherunda

22 Khatwa 23 Bherunda